เพลงSali Mali - Super Furry Animals

ฟังเพลง Sali Mali

เนื้อเพลง Sali Mali

Mae gennym gwch a hwnnw'n suddo
We've got a boat and it's sinking
Ond paid cyhuddo fi o beidio gwneud dim
But don't hide me from doing nothing
Tymhestloedd gwyllt sydd wedi ein dilyn
It's wild storms that have followed us
A does dim tir i ni gael rhedeg i ffwrdd
And there's no land to run away to
Ti'n wylo pan dwi'n chwerthin
You're crying while I'm laughing

Ond pan ddaw diwedd y byd
But when the end of the world comes
Dwisho bod hefo ti
I want to be with you
A phan ddaw'r byd i ben
And when the world comes to an end
(Dwisho bod hefo ti)
(I want to be with you)
A phan ddaw'r dilyw mawr
And when the big flood comes
Dwisho bod hefo ti
I want to be with you
A phan ddaw'r awyr i lawr
And when the sky comes down
(Dwisho bod hefo ti)
(I want to be with you)
A drwy afonydd o dan cawn nofio
And through rivers of fire we can swim
A phan ddaw'r byd i ben
And when the world comes to an end

Mae gennym ardd a honno yn gwywo
We've got a garden and it's fading
Heblaw y celyn sydd yn pigo o hyd
Except the holly that's still stinging
Mae'r drain yn ddwys a'r gwair at fy sgwyddau
The thorn is deep and the hay to my shoulders
A llafn y pladur sydd yn malu o hyd
And the blade of the scythe that is still chopping
Dwi'n wylo pan ti'n chwerthin
I'm crying while you're laughing

Ond pan ddaw diwedd y byd
But when the end of the world comes
Dwisho bod hefo ti
I want to be with you
A phan ddaw'r byd i ben
And when the world comes to an end
(Dwisho bod hefo ti)
(I want to be with you)
A phan ddaw'r dilyw mawr
And when the big flood comes
Dwisho bod hefo ti
I want to be with you
A phan ddaw'r awyr i lawr
And when the sky comes down
(Dwisho bod hefo ti)
(I want to be with you)
A drwy afonydd o dan cawn nofio
And we can swim through rivers of fire
A phan ddaw'r byd i ben
And when the world comes to an end

Sali Mali
Sali Mali (X4)

Dwi'n wylo pan ti'n chwerthin
I'm crying while you're laughing

Ond pan ddaw diwedd y byd
But when the end of the world comes
Dwisho bod hefo ti
I want to be with you
A phan ddaw'r byd i ben
And when the world comes to an end
(Dwisho bod hefo ti)
(I want to be with you)
A phan ddaw'r dilyw mawr
And when the big flood comes
Dwisho bod hefo ti
I want to be with you
A phan ddaw'r awyr i lawr
And when the sky comes down
(Dwisho bod hefo ti)
(I want to be with you)

Sali Mali
Sali Mali
(Dwisho bod hefo ti)
(I want to be with you) (X4)
Sali Mali
Sali Mali

Mae Jaci Soch yn oer yn y nos
Jaci Soch is cold in the night


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Moog Droog (1995)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: