เพลงY Teimlad (The Feeling) - Super Furry Animals

ฟังเพลง Y Teimlad (The Feeling)

เนื้อเพลง Y Teimlad (The Feeling)

Y teimlad sy'n gyrru bobol i anghofio amser
The feeling that makes people forget time
Y teimlad sy'n gyrru ti i feddwl nad yw'r dyfodol mor fler
The feeling that makes you think the future isn't so bad
Y teimlad sydd yn dod a cyn sbarduno gobaith
The feeling that comes before sparking off hope
Ti'n gweld y tywod llwch ond ti'n gweld fod yno flodau
You see the sand dust but you see that there's flowers

Y teimlad, beth yw'r teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad sydd heb esboniad
The feeling that's inexplicable
Y teimlad, beth yw'r teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad sy'n cael ei alw'n gariad
The feeling that is called love
Cariad, cariad, y teimlad
Love, love, the feeling

Mae hapusrwydd yn codi ac yn troi yn wir rhywbryd
Happiness rises and turns true sometimes
Ac mae'n dangos fod yno rhywbeth mewn hyd yn oed dim byd
And it shows that there's something even in nothing
A pan mae'r teimlad yno mae bywyd yn werth parhau
And when the feeling is there, life is worth continuing
Ond yn ei absenoldeb mae'r diweddglo yn agosau
But in its absence the end approaches

Y teimlad, beth yw y teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, sydd heb esboniad?
The feeling, which is inexplicable?
Y teimlad, beth yw y teimlad?
The feeling, what is the feeling?
Y teimlad, sy'n cael ei alw'n gariad
The feeling that is called love


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Mwng (2000)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: