Facebook Twitter
gPlus 

เพลงเว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า)

เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า)

เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า)

เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า)

เพลง สิงโต นำโชค - เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า)

เนื้อเพลง เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า)

สมัยที่ปาเกิดมา ผูคนไมมากอยางนี้ ไมมีรถไฟฟา ไมมีรถMRT จะมีก็แต
รถไฟ รถเมล สองแถว มอไซด สบาย สบาย ไมเห็นตองตอคิว
*แตยุคนี้มันเปลี่ยนไป ตองขออภัยที่ปา้ตามไมคอยทัน แตยุคสมันนี้เปลี่ยน
เร็วขึ้นทุกวัน ปาตามไมทันไมทันหรอกหนู
**ก็ปาไมรู ไมรูจริงๆ และปาไมคิดวามันจะใหญโต อะไรนักหนา ก็ปาไมรู
อยาถือปาเลยนะ คิดซะวา ปาเปนญาติผูใหญ ใหเวนปาเอาไวคน

(**) เอาไวคน


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เว้นป้าไว้คน (มนุษย์ป้า)

สิงโต นำโชค new Single

กลับขึ้นด้านบน